Pocta predkom


Rýpar / Ripper

Rod Rýpar má pôvod v nemeckých prisťahovalcoch rodu Ripper. Nemecké priezvisko sa postupne počeštilo na Rýpar. V minulosti sú zapísané rôzne formy priezviska Rýpar - Ripar, Rippar, Rypar, Ryeper. Jedná sa o počeštené nemecké osobné meno Ripper(t). Meno je odvodené z Rikbert: rich - panovník; behart - skvělý. Napr. v listine, ktorú 11.6.945 podpísal Otto  I. sa uvádza ... quibusdam nostri fidelis vasalli Fridurici filiis, Folcmaro videlicet et Richberto ... V období Otta III. žil gróf Rikbert I. von Harzgau.

Zaujímavé historické príspevky sú vo vlastivedných zborníkoch "Záhorská kronika". V č. 2/1947 (roč. XXV.) Bohumír Indra v článku "Obyvatelé Hranicka v 16. a 17. století" skúma germanizáciu tohto kraja. V r. 1530 bola obec Polom čisto nemecká a v Bělotíne mali Nemci podiel okolo 75 % (str. 18). Na str. 22 a 23 uvádza, že kde boli slabšie nemecké menšiny, tak tam potomkovia Nemcov majú už typické mená pre tento kraj - Rýpar, Kajnar a pod. V Záhorskej kronike č. 7-8 a 9-10/1947 (roč. XXIV.) uvádza Rýparovcov v obciach:

Bělotín - v r. 1530 Mac Ripar, Merdypar (asi Mert Rypar), Bortl Rypar, Andreas Rypar, Mert Ripar, Michal Rypar, v r. 1569 len Šimon Rippar, v r. 1663 Václav Rypar, Martin Rypar, Paul Ryeper, Georg Rypper, Michal Rypar.

Polom - v r. 1530 , v r. 1569 , v r. 1663 .

Blahutovice - v r. 1569 Mikuláš Rýpar.

Kozí Loučka - Prokš Rýpar z Blahutovic držal v r. 1570 – 1604 grunt Pavla Pavlase (v r. 1663 Michel Khaynar).

Opatovice - v r. 1569 Matěj Rýpal.

Heřmanice - v r. 1663 Wentzl Riepper.

Polousvsí - v r. 1663 Jiří Rypar.

Vysoký počet príslušníkov rodu Rýpar už na začiatku 16. storočia naznačuje, že Rýparovci tu žili dávnejšie.

Naši predkovia sú z Klokočí, z Milenova a z Bělotína.

 

Rýpar v Klokočí

Nemeckí prisťahovalci sa v Klokočí objavujú po 30 ročnej vojne. V súpise v r. 1663 sa Rýpar ešte nevyskytuje. Prvý zápis v gruntovej knihe je z r. 1675, kde je Jan (Hanuš) Rýpar uvedený ako štvrťláník na usadlosti č. 25. Pár rokov na to je Jan Rýpar uvádzaný na č. 1. Meno Hanuš je odvodené z nemeckého Hans a možno je to náznak cesty k nemeckej minulosti.

Medzi našimi predkami sa spájajú 4 vetvy Rýparovcov.

Nevieme odkiaľ prišli do Klokočí, ale objavujú sa tu okolo r. 1671. 

Prvú vetvu predkov založil Hanuš (1627).

Hanuš (1627) mal buď syna Jana (okolo 1650), alebo až ako starší muž po 40-ke mal s manželkou Kateřinou Pospíšilovou deti: Jiřík (okolo 1670), Martin (2.10.1672), Václav (20.9.1675), Jakub (29.6.1678), Bedřich (25.3.1681), Václav (16.4.1684), Ondřej (okolo 1685), Rosina (10.10.1688), Zuzana (22.4.1690). Otec Hanuš zomrel 7.2.1707:

Záznam o krste Jakuba 29.6.1678:

Manželka Kateřina zomrela 10.4.1691 a vdovec Jan sa už 23.9.1691 oženil s Mariannou Blažkovou z Heřmanic. Jan a Marianna mali deti: Jan (30.1.1693), Marianna (20.3.1696) vyd. Pospechová, Martin (17.10.1698) a Tomáš (27.2.1702). 

Martin (1698) sa 9.1.1724 oženil s Annou Kajnarovou, dcérou fojta Jiřího Kajnara z domu č. 3. Jiří Kajnar bol nemocný a ešte nemal dospelého dediča a tak pred smrťou odkázal usadlosť č. 3 (dedičnú rychtu) do 14 ročného užívánia zaťovi Martinovi Rýparovi. Richtárov syn Jan Kajnar (nar. 1716) ju prevzal v r. 1737, keď sa stal dospelým. Martin Rýpar kúpil v r. 1735 grunt č. 25 a tam sa usadili. 

Kup gruntu č. 25 od Jana Jáchi v r. 1735:

Martin a Anna mali 8 detí - Anna (8.5.1724), Jan (10.6.1726), Matěj (16.2.1729), Veronika (22.5.1731), Antonín (21.5.1733), Marianna (1736) vyd. Saubintová, Vavřinec (13.7.1739) a Václav (13.9.1745). Manželka Anna zomrela 15.1.1760 a Martin sa 16.7.1760 oženil s Annou Kozárovou, a krátko na to zomrel 20.12.1761. 

Záznam o krste Antonína 21.5.1733:

V rodičovskom dome zostal Antonín (1733) a ten sa 4.11.1759 oženil s Barborou Michálkovou z Klokočí. Mali 7 detí - Marianna (6.12.1760), Martin (11.11.1762), Antonín (28.4.1764), Veronika (10.2.1767), Vavřinec (28.7.1769), Anna (1771) a Magdalena (12.5.1773). Mama Barbora zomrela 25.2.1790 a vdovec Martin sa 16.5.1790 oženil s Mariannou Schindlerovou z obce Velká, ale deti už nemali. Rodičovský grunt č.25 prevzal syn Vavřinec (1769).

Rýparovci opäť získali fojstvo a statok č.3 a opäť vďaka sobášu. Martin (1762) sa dostal na statok č.3 a bol fojtom v období 1790 - 1820. A to vďaka tomu, lebo sa 12.4.1790 oženil s Annou Grigarovou z Drahotuš, vdovou po fojtovi Tomášovi Kajnarovi (18.12.1741 - 27.12.1789) z domu č. 3 v Klokočí a tak získal fojstvo. Martin a Anna mali len jednu dcéru Annu (13.7.1791, zom. 23.1.1795), lebo mama Anna zomrela. Vdovec Martin sa 20.11.1791 oženil s Kateřinou Morchovou z domu č.15 v Klokočí. Martin a Kateřina mali 5 detí a každé pri krste dostalo 2 krstné mená - Johana Apolonia (9.2.1793) vyd. Lesáková, František Mořic (12.9.1795), Kateřina Veronika (13.4.1797) vyd. Hapalová, Marianna Otília (6.12.1799) a Rosália Magdalena (22.7.1802).

Na fojtskom statku č. 3 zostala dcéra Johana (1793), ktorá sa 27.7.1817 vydala za vdovca Jana Lesáka, richtára z Oprostovic (syn richtára Josefa Lesáka z Radotína) a mali 6 detí. Ale tu už priezvisko Rýpar nepokračovalo.

Druhá vetva predkov Rýparovcov sa viaže ku Kateřine Morchovej, ktorá sa 20.11.1791 vydala za Martina Rýpara. To preto, lebo jej rodičia boli Martin Morch (sedliak na grunte č.15) a Marianna Rýparová. Jej pradedko bol najstarší známy Rýpar v Klokočí - Hanzl. Jeho syn Bedřich (1681) sa 4.7.1706 oženil s Mariannou Jemelkovou z Hrabůvky. Bedřich (nemecká podoba jeho mena je Fridrich) a Marianna žili v dome č. 1 a mali deti, z ktorých zatiaľ viem o - Jura (20.5.1707) a Tomáš (1719). Bedřich zomrel 21.4.1730, deti boli ešte malé a vdova Marianna sa 5.11.1730 vydala za Jakuba Dreslara, ktorý dočasne hospodáril na statku.

Jura (1707) sa po dovŕšení dospelosti v r. 1736 ujal gruntu č. 1, ktorý mal dovtedy v správe Jakub Dreslar. Jura sa oženil 23.9.1736 s Annou Rýparovou z Milenova. Jej vetvu predkov opíšem ďalej. Jura a Anna mali 7 detí - Jan (16.5.1738), Jiří, Jakub (29.4.1742), Marianna (3.2.1745), Antonín, Vavřinec a Pavel (19.6.1754). Jakub (1742) prevzal rodičovský grunt.

Marianna (1745) sa 8.6.1765 vydala za Martina Morcha z domu č. 15 a mali 8 detí. Dcéra Kateřina Morchová (20.11.1774) sa 20.11.1791 vydala za Martina Rýpara z domu č. 25. Mali 5 detí a to sme už uviedli pri prvej vetve.

Tretia vetva smeruje do Milenova a súvisí s Annou, ktorá sa 23.9.1736 vydala za Juru Rýpara z domu č. 1. v Klokočí. Annin pradedko Michal sa narodil okolo r. 1630. V Milenove mal syna Kristiana (1661), ktorý sa 17.1.1683 oženil s Annou Klevarovou z Milenova a mali 3 deti - Ondřej (30.11.1685), Martin (30.10.1689) a Kristián (28.10.1700). Martin (1689) sa 23.8.1714 oženil s Mariannou Sedlákovou z Milenova. Mali len 2 dcéry - Kristína (10.9.1715) a Anna (15.1.1718), lebo mama Anna zomrela 26.8.1719. Dcéra Anna (1818) sa 23.9.1736 vydala do Klokočí za Juru Rýpara do domu č. 1. Anna a Jura mali 7 detí a to je už uvedené v druhej vetve.

Štvrtá vetva smeruje do Bělotína a súvisí so Zuzanou (1658), ktorá sa 30.4.1684 vydala za Pavla Lopreisa a ich vnuk Martin Morch (1746) sa 8.6.1765 oženil s Mariannou Rýparovou (1745), vnučkou Bedřicha (1681) z Klokočí.

 

Rýpar v Milenove

Milenov je malá obec, krsty, sobáše a pochovávanie sa dialo v neďalekom mestečku Drahotuše, kde bol farský kostol sv. Vavřince.

Tu zopakujem, čo som uviedol pri tretej vetve predkov Rýparovcov. Michal (1630) mal v Milenove syna Kristiana (1661), ktorý sa 17.1.1683 oženil s Annou Klevarovou z Milenova a mali 3 deti - Ondřej (30.11.1685), Martin (30.10.1689) a Kristián (28.10.1700).

V Urbáři panství hranického a drahotušského je v r. 1684 v Milenove uvedený 2/4 láník Christian Rieper a jeho povinnosti voči panstvu, ktoré mal na sv. Juraja, sv. Jakuba, sv. Václava, sv. Martina a na Vianoce:

Otec Kristián zomrel 80 ročný 25.2.1741 a pochovaný bol na cintoríne pri kostole sv. Vavřince v mestečku Drahotuše.

Martin (1689) sa 23.8.1714 oženil s Mariannou Sedlákovou z Milenova. Mali len 2 dcéry - Kristína (10.9.1715) a Anna (15.1.1718), lebo mama Anna zomrela 26.8.1719. Dcéra Anna (1818) sa 23.9.1736 vydala do Klokočí za Juru Rýpara do domu č. 1. Anna a Jura mali 7 detí a to je už uvedené v druhej vetve. Vdovec Martin sa 12.11.1719 oženil s Mariannou Kajnarovou a mali deti: Veronika (10.12.1722), Marianna (19.2.1725) vyd. Koláčková, Apolena, Rosina, dvojičky Magdalena vyd. Freiss a Kateřina (22.3.1734), Ondřej (26.11.1737). Magdalena (1734) sa vydala za Martina Freissa a ich vnučka Marianna Freiss (1790) sa v r. 1811 vydala za Antonína Benedikta Rýpara (1786), dedičného richtára z Hluzova.

V Milenove v r. 1684 okrem Kristiána žili Vavřinec (okolo 1670) a Jiří (okolo 1680). Vavřinec hospodáril na 2/4 láne Vavřinec (Lorenz Rieper, nar. okolo 1660), ktorý mal manželku Mariannu. Zatiaľ vieme o týchto ich deťoch: Anna vyd. Jemelková,  Barbora (18.6.1699), Jan (3.8.1704) a Marianna (1.2.1715). Anna sa 5.11.1702 vydala za Matěja Jemelku z Hrabůvky.

Jiří (okolo 1680) mal s manželkou Rosinou deti: Marianna (7.9.1701), Antonín (16.5.1715), Jan. Antonín mal syna Josefa (okolo 1750), ktorý sa usadil v Jezernici.

Mariana (okolo 1790) sa vydala za Valentina Matějíčka, mali syna Františka, ktorý sa oženil s Eleonorou Grittovou, žili v d.č. 35 a mali syna Františka (2.2.1852). Prepís záznamu o narodení: 2.2.1852 sa v č.p. 35 narodil Franz. Otec Matějíček Franz, Taglöhner in Millenau, Sohn des + Valentin Matějíček Bauers in Millenau u. der + Mariana geb. Ryppar v. Millenau. Matka Eleonora, Tochter des + Johann Gritt, Wirthes in Hlinsko u. der + Elisabeth geb. Loserth von Ranoschow bei Lipnik.

 

Rýpar v Olšovci

Jan Rýpar, syn Řehořa Rýpara z obce Velká, sa 9.11.1678 priženil do obce Olšovec. Janovou manželkou sa stala Dorota Roháčková, vdova po Martinovi Sekaninovi. Jan a Dorota mali syna Jana (26.12.1681). Jan (Hanzl) Rýpar tu kúpil grunt č. 2 dňa 16.12.1712 "po otci svém":

Jan (1681) mal s manželkou Kateřinou syna Jana (15.6.1722). Jan sa 28.8.1750 oženil s Marinou Škopovou a mali syna Martina (5.10.1751). Martinovou manželkou sa 5.5.1777 stala Magdalena Zemánková z domu č.1. Mali syna Václava (22.9.1791) a ten sa 16.6.1813 oženil s Mariou Annou Matiášovou (opäť z domu č.1) a mali syna Tomáša (13.11.1817), ktorý sa 7.1.1851 oženil s Anežkou Klumparovou z domu č.10. Tomáš a Anežka mali syna Františka (12.1.1860). František sa 31.7.1883 oženil s Anežkou Bartošovou z domu č.15 a mali syna Rudolfa Aloysa (5.11.1884). Rudolf Aloys sa 25.2.1919 oženil s Annou Kristinou Šatánkovou (opäť z domu č.1) a usadili sa v obci Střítež.

V r. 1864 sa ženil Antonín, syn Matěja Rýpara z domu č. 1 s Mariou Borovcovou z Velkej z domu č. 13. V r. 1943 žil Ferdinand Rýpar v dome č. 4.

Rod Rýparovcov z Olšovca spracovali Dagmar Hanáková a Pavel Rýpar.

 

Ripper / Rýpar v Bělotíne

Ako je uvedené na začiatku, Ripperovci žili v Bělotíne od dávnych čias. Najstaršie záznamy sú:

- v r. 1530 sú zaznamenaní  Mac Ripar, Merdypar (asi Mert Rypar), Bortl Rypar, Andreas Rypar, Mert Ripar, Michal Rypar

- v r. 1569 len Šimon Rippar

- v r. 1663 Václav Rypar, Martin Rypar, Paul Ryeper, Georg Rypper, Michal Rypar.

Rok 1663 je už spojený s obdobím, z ktorého sú zachované matriky (od r. 1638). Okolo r. 1640 tu mali deti: Michal, Jürg / Georg, Martin, Václav. Forma zápisu priezviska v podobe Ripper tu bola dlho zachovaná, lebo v obci prevažovalo nemecké obyvateľstvo.

Náš predok je Václav (okolo 1610), ktorý mal s manželkou Marinou deti: Anna (21.9.1639, zom. malá), Dorota (10.3.1641), Marina (28.2.1651), Jürg (21.4.1654), Anna (9.2.1656)a Zuzana (27.10.1658) vyd. Klösl a Lopreis. Zuzana (1658) sa "musela" vydávať, 26.1.1676 sa stala manželkou Jana Klösla a v Bělotíne mali deti: Anna (30.4.1676), Marianna (25.4.1678) a Jiří (30.3.1681). Otec Jan zomrel predčasne 29.1.1684 a vdova Zuzana sa krátko nato 30.4.1684 vydala za Pavla Lopreisa, s ktorým žila v obciach Střítež nad Ludinou a Bělotín. Tu priezvisko Ripper (Rýpar) v tejto línii našich predkov končí. Ich vnuk  Martin Morch sa 8.6.1765 oženil s Mariannou Rýparovou (1745) z Klokočí. 

 

Rýpar vo Velkej

Vo Velkej majú svoje korene Rýparovci z Olšovca. Vo Velkej žil Řehoř Rýpar, ktorý mal okolo r. 1640 syna Jana a ten sa 9.11.1678 priženil do Olšovca.

V r. 1660 sa narodil Jan Rýpar (zom. 1729). Okolo r. 1680 tu mali deti Mikuláš a Zuzana, Matěj (1666-1764) a Kateřina a Václav Rýpar a Justina. V r. 1711 sa ženil Matěj (syn Václava) s Justinou Bednaříkovou a Václav Frais s Rozkou, dcérou Jana Rýpara z Bělotína. 

Vo Velkej v dome č. 1 v r. 1770 žil Martin (1714 - 1784) s manželkou Rozkou a potom s Barborou. V dome č.2 v r. 1779 žil pastier Jiří Rýpar (potom prešiel na dom č. 42). Na č. 5 sa za Josefa Šubrta vydala Marie (1742 - 1785), dcéra Antonína Rýpara z Klokočí. V dome č. 8 majú Rýparovci dlhú históriu. Okolo r. 1740 tu žil Jiří Rýpar (1690 - 1760). Jiří mal syna Vavřinca a ten mal syna Josefa (1759 - 1801). Josef mal syna Ondřeja a ten mal syna Josefa (1807 - 1857) a ten mal rovnako syna Josefa, ktorý bol krajčír a v r. 1873 sa oženil s Mariou Popovou. V dome č. 12 od r. 1913 býval železničiar Konrád Rýpar, syn Anronína Rýpara z Partutovic. Vávlav (zom. 1847), syn Josefa Rýpara z domu č. 8 sa priženil do domu č. 24. Grunt č. 39 v r. 1875 kúpil Josef Rýpar s manželkou Barborou Bílou. Pochádzali zo Zbrašova. V r. 1895 - 1901 bol Josef starostom. V r. 1906 grunt č.39 predali (Josef bol potom kostolníkom svojho syna Jana, ktorý bol farárom vo Vizenberku - Loučná nad Desnou a bol poslancom za Lidovou stranu). V r. 1788 žil v dome č. 42 pastier panského dobytka Jiří Rýpar s manželkou Eliškou (zom. 1797). Josef Rýpar (1851 - 1899), syn Josefa Rýpara z domu č.8, žil v dome č. 71 a bol hostinský. Tento dom postavil v r. 1873 ako hostinec. Vraj niekoľko roľníkov tu "promarnilo své statky". Dom č.71 predal keď v r. 1894 kúpil dom č. 57 - budovu bývalej školy a zriadil tu hostinec. Hostinec prevzala dcéra Marie vyd. Šubrtová. Ale v hostinci sa im nedarilo a tak ho v r. 1906 predali.

O Rýparovcoch vo Velkej vieme z Kroniky obce, ktorú písal učiteľ Joža Harna v r. 1912 - 1926 (mimo obdobia 1. sv. vojny).

 

Rýpar v Zbrašove

Martin Rýpar (1773 – 28.6.1838) rolník  v Zbrašove v dome č. 8. Jeho vnuk sa presťahoval do obce Velká. Z tejto vetvy pochádza senátor Jan Rýpar (14.6.1882 – 12.6.1938), poslanec v parlamente za Lidovou stranu. Jeho rodičia sú pochovaní v Drahotuších. Túto vetvu spracovala Andrea Filipová z Prahy.

 

Rýpar v Hraniciach na Morave

Václav Rýpar tu žil okolo r. 1780. Jan Karel Rýpar (14.5.1817 - 22.9.1856) bol hranický literát. Napísal Náčrt dějin hranicko-lipenského kraje.

 

Rýpar v obci Hluzov

Rýparovci patrili k starým rodom v obci Hluzov (V od Hranic). Václav (okolo 1700) mal s manželkou Zuzanou syna Jana (23.5.1724). Jan sa 26.4.1750 oženil s Kateřinou Nesvadbovou a mali deti: Barbora (19.4.1751), Josef (24.10.1753), Anna (1755, zom. malá), Karel (1756), Anna (1758), Jiří (31.3.1760). Josef (1753) sa 15.2.1763 oženil so Zuzanou Welertovou, žili v dome č. 1 a mali deti: Jan (15.1.1785), Antonín Benedikt (5.6.1786), Terezie Veronika (1788), Josef Baltazar (1790), Barbora (1791), Anna (1793), Josef Kristián (1795), Veronika Anežka (1796), Fabián Šebestián (1799, zom. malý), Rozálie Zuzana (1801), Karel Kristián (1803), Fabián Šebestián (10.1.1806). Antonín Benedikt (1786) bol dedičný richtár (Erbrichter), v r. 1811 sa oženil s Mariannou Freiss z Milenova, ktorej babka bola Magdalena Rýparová (22.3.1724) vyd. Freiss, dcéra Martina Rýpara a Marianny Kajnarovej z Milenova. Antonín Benedikt a Marianna mali deti: František Vavřinec (10.8.1812), Rosina, Tereza, Rozálie (26.5.1818) vyd. Humplíková, Antonín (15.7.1820). František (1812) sa oženil s Antonín (1820) v d.č. 29 bol v pol. 19. st. erbov. fojt.

 

Rýpar v obci Jezernice

V dome č. 38 žil Josef (okolo 1750), syn Antonína (1715) z Milenova. Josef sa oženil s Annou Řehulovou a mali syna Františka (16.8.1778). František sa oženil s Barborou Rýparovou z Klokočí, dcérou Jakuba (1742) a mali dcéru Kateřinu (2.11.1813) vyd. Suchánková.

 

Rýparovci patrili k starým rodom aj v obciach Boňkov a Vysoká. Václav Rýpar bol v r. 1684 -1719 fojt v Hustopečích, pochádzal z Heřmanic.

 

 

* * *

 

Obete 1. sv. vojny v Klokočí (kniha Klokočí, str. 60):

František, rolnický syn č. p. 7, se narodil 14.11.1894 (rodičia Jakub a Františka), jako desátník sloužil u olomouckého dělostřeleckého pluku. Dlouho byl na ruské frontě, kde byl dvakrát raněn, pak bojoval na italské frontě a tam zemřel na malárii.
Bedřich, bratr Františka (1894), se narodil 10.7.1896 (rodičia Jakub a Františka). Jako nezkušený mladík odjel v polovině září 1914 s přípřeží z domu a byl u říšskoněmeckého trénu, kde zemřel 15.8.1915 v polní nemocnici na choleru. Pochován byl v Burštýně.

* * *

Rýparovci sú v tomto kraji hojne rozšírení aj v súčasnosti. V správnom obvode Hranice je priezvisko Rýpar druhé najčastejšie (80x) po Novákovi (113).

Rozmiestnenie priezviska Rýpar vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Rypar