Pocta predkom


Morava

Na Morave bola dobrá štábna kultúra. Poddanstvo tu nemalo extrémnu podobu, a tak v pozemkových knihách môžeme nájsť záznamy o predkoch a ich gruntoch až z konca 16. storočia. Zachoval sa mapový materiál, kde je zakreslená poloha domov našich predkov. Predkovia žili na širokom priestore od Tišnova po Ostravu a od Přerova po Telč. Zväčša boli sedliaci, ale máme i mlynárov, krčmárov, poľovníkov, kováčov ... Viacerí boli richtári. Dokonca i dediční richtári. Našli sa aj takí, ktorí vzdorovali mocným a za to boli vysťahovaní do Uhorska. Časť predkov sú potomkovia stredovekej nemeckej kolonizácie.

Přerov a okolie v dobe 1. vojenského mapovania (1764-1768).