Pocta predkom


Bajza

Najstaršie matriky pre toto územie ukazujú Bajzovcov v Beluši a v Predmieri. Naši predkovia žili v Predmieri. 
Okolo r. 1710 tu mali deti tieto manželské páry Bajzovcov: Martin a Anna Hajkyčová, Mikuláš a Katarína Ďunková, a Ondrej a Zuzana Husáriková.
 
V súpise poddaných v r. 1715 je v Predmieri uvedený len jeden Bajza - Ondrej.
 
Urbár z r. 1770 podpísali Mikuláš Bajza (vlastnou rukou) a Ondrej Bajza (krížikom). Urbár zachytáva týchto Bajzovcov v Predmieri, poddaných grófa Jána Szapáryho:
- Mikuláš Bajza je v zozname zapísaný ako 1. 
- Ondrej Bajza (6. odspodu)
- Ján Bajza st. mal dom bez pôdy
Ján Bajza ml. mal dom bez pôdy
 
Priezvisko sa do súčasnosti uchovalo vo vetvách potomkov Ondreja (nar. okolo 1685). Prezývku majú 2 vetvy - Ištvanec a Laskavý.
Ondrejovou manželkou bola Zuzana Husáriková a vieme o ich 5 deťoch: Anna (15.12.1710), Ján (kolo 1715), Ondrej (13.2.1718), Mikuláš (16.10.1724) a Zuzana (20.2.1729).
Ján (1715) mal s manželkou Barborou Elišíkovou 4 deti: Ondrej (6.10.1737, zom. malý), Ján (9.9.1739, zom. malý), Ján (6.8.1740) a Ondrej (7.8.1742). Potomstvo pokračovalo po Jánovi (1740).
Ondrej (1718) sa v júni 1739 oženil so Zuzanou Bednárovou a mali 4 deti: Zuzana (3.7.1740) vyd. Janíková, Katarína, Ján (30.8.1744) a Mikuláš. Ján (1744) mal potomstvo ale v ďalšom storočí jeho vetva vymrela po meči.
Manželka Zuzana zomrela 27.5.1748 a vdovec Ondrej sa 17.8.1749 oženil s Barborou Blaškovou. Ondrej a Barbora mali 6 detí: Judita (22.10.1752), Jozef Ignác (5.3.1755), Anna (19.3.1757) vyd. Hájeková, Ondrej (20.9.1759), Mikuláš a Juraj. Otec Ondrej bol múdry človek. Vedel čítať a písať a tým sa odlišoval od väčšiny rovesníkov. Bajzovci mali dom neďaleko od kostola a nábožný život mal silné miesto v ich živote. Syna Jozefa (1755) poslali na štúdiá za kňaza a rodinu to muselo stáť nemálo peňazí.
Ondrej (1759) sa 3.2.1783 oženil s Katarínou Múdrou Vozatárovou a mali 6 detí: Ondrej, Anna, Ján, Jozef (28.11.1791), Zuzana vyd. Uríčková a Anna.
Jozef (1791) sa v r. 1816 oženil s Annou Lukáčikovou a mali 5 detí: xxx (1817, meno nepoznáme, lebo okraj matriky je obhorený), Jozef, Katarína, Zuzana a Veronika (30.7.1833) vyd. Mináriková.
Veronika (1833) sa 28.9.1852 vydala za Štefana Minárika a mali 3 deti: Mária, Anna a Anna, ale tu už priezvisko Bajza v našej línii predkov nepokračovalo.* * *
 
Najznámejším nositeľom priezviska bol farár a spisovateľ Jozef Ignác Bajza nar. 5.3.1755. Ku koncu života bol kanonikom bratislavskej kapituly. Pochovaný je v krypte Dómu sv. Martina v Bratislave. V testamente v r. 1836 odkázal časť majetku príbuzným. Uvádza 2 bratov - Andreja a Jána, ktorí už nežili a 2 sestry - Zuzanu a Annu.

Bod testamentu, kde zanecháva časť dedičstva príbuzným:

VIII.    Cognationi. Ex fratro Andrea pronepoti domum aviticam incolenti Josepho fl. qvadringentos lego, sororibus hujus insimul sexaginta; qvatuor dicti Andreae fratris singulatim fl. centum. Fratris Joannis (qvi, sicut et Andreas mortuus est) filio Joanni fl. centum decem, duabus huius sororibus per centum. Fratris huius Joannis nomine Stephani filio qvadraginta. Sororis meae Annae Filio Georgio Hájek fl. centum qvadraginta, filiae eius viginti. Filiae sororis meae senioris Susannae fl. centum. Patrui Nicolai nepoti Joanne fl. triginta. (Si qvis horum absqve haerede decederet, ratam illius vivi ex aeqvo dividant). Tota fere haec agnatio in oppido Predmér habitat.

preklad (za preklad ďakujem Mgr. Michaele Kerešovej):

VIII. Pokrvní príbuzní. Z brata Ondreja pravnukovi Jozefovi obývajúcom rodičovský dom dávam 400 florénov, jeho sestrám dávam spolu 60, 4 [64?] spomenutého brata Ondreja jednotlivo 100 florénov (toto je trochu nejasné, ako by tam chýbalo nejaké meno). Synovi brata Jána (ktorý je tak ako Ondrej mŕtvy) Jánovi 110 florénov, dvom jeho sestrám po 100 florénov. Tohože brata Jána synovi menom Štefan 40 florénov. Synovi mojej sestry Anny Jurajovi Hájek 140 florénov, jej [alebo jeho] dcére 20 florénov. Dcére mojej staršej sestry Zuzany [alebo Zuzane] 100 florénov. Vnukovi strýka Mikuláša Jánovi 30 florénov (ak kto z týchto skoná bez dediča, nech si živí jeho časť podľa slušnosti rozdelia). Takmer celé toto príbuzenstvo býva v mestečku Predmier.

 
Jozef Ignác Bajza:
 Kresťánského Katolíckého Náboženstw a: O ďesaterém Boském, a paterém Církwe Prikázáňú. IIIho Lásku obsahugícího Ďílu Částka Iá, Časť 3. Vytlačil u Wáclawa Gelinka mestskího Knihotiskára, 1790 - 524 strán.
 
 
 
v testamente v r. 1836 odkázal časť majetku príbuzným. Uvádza 2 bratov - Andreja a Jána, ktorí už nežili a 2 sestry - Zuzanu a Annu.