Pocta predkom


Novohrad

Predkovia žili okolo Lučenca - severne v obciach Bystrička (Ozdín), Cinobaňa, Dobroč, Lovinobaňa, Málinec, Mýtna, Píla a južne v obciach Hrabovo (Kalinkovo) a Veľká Ves.
Kostol v Cinobani bol svedkom mnohých rodinných udalostí. Na kostol sa môžeme pozrieť cez toto video https://youtu.be/zOSMOh0hktI

Urbáre z r. 1767 ukazujú hospodárske pomery v obciach:
Cinobaňa, Dobroč, Lovinobaňa, Mýtna, Píla. A pozerať si možno ďalšie urbáte na https://archives.hungaricana.hu/en/urberi/ - vpravo v okienku Contents sa posunúť na župu Nógrád a rozkliknúť ju a objavia sa maďarské názvy obcí.

V roku 1948 boli v obci najviac rozšírené rodové mená (uvádzam aj ich početné prímenia) :
SALAJ (12) - Zajac, Matejko, Pri cintoríne, Handra, Obuvník, Poštár, Šáškove, Martinove, Gura, Bohuš, Skaloš, Belica
KORIM (7) - Pánbochove, Šofran, Amerikán, Grajciar, Slepý, Beľa, Šimko
ČOMAJ (7) - Štehľo, Šulejnove, Pastier, Jačko, Pri studni, Mäsiar, Jakubkove
IMRE (7) - Múčka, Macko, Prajkove, Sekerka, Na konci, Šustrík (Pavol a Juraj)
GARAJ (5) - Pípáš, Vdova, Kočove, Snehuľa (Pavol a Martin) 
URBANČOK (5) - Správca školy, Horár, Pri potoku (Pavol a Ján), Mišove
PALÍK (5) - Vrabec, Murár, Amerikán, Trťove (Ján a Martin), Cestár 
BARKÁČ (5) - Ďurove (Juraj a Pavol), Sýkorove, Dudáš Stolár
MIADOK (3) - Gibza, Maľove, Ľachkove
KIAPEŠ (3) - Obuvník, Turčin, Pri potoku
MARKO (2) - Michal, Pavel
ORAVEC (2) - Ján a PavelV roku 1948 boli v obci najviac rozšírené rodové mená (uvádzam aj ich početné prímenia) :
SALAJ (12) - Zajac, Matejko, Pri cintoríne, Handra, Obuvník, Poštár, Šáškove, Martinove, Gura, Bohuš, Skaloš, Belica
KORIM (7) - Pánbochove, Šofran, Amerikán, Grajciar, Slepý, Beľa, Šimko
ČOMAJ (7) - Štehľo, Šulejnove, Pastier, Jačko, Pri studni, Mäsiar, Jakubkove
IMRE (7) - Múčka, Macko, Prajkove, Sekerka, Na konci, Šustrík (Pavol a Juraj)
GARAJ (5) - Pípáš, Vdova, Kočove, Snehuľa (Pavol a Martin) 
URBANČOK (5) - Správca školy, Horár, Pri potoku (Pavol a Ján), Mišove
PALÍK (5) - Vrabec, Murár, Amerikán, Trťove (Ján a Martin), Cestár 
BARKÁČ (5) - Ďurove (Juraj a Pavol), Sýkorove, Dudáš Stolár
MIADOK (3) - Gibza, Maľove, Ľachkove
KIAPEŠ (3) - Obuvník, Turčin, Pri potoku
MARKO (2) - Michal, Pavel
ORAVEC (2) - Ján a Pavel

Zoznam najrozšírenejších priezvisk v r. 1948 v Cinobani a keďže rody boli rozvetvené, tak mali viaceré prezývky:

SALAJ (12) - Zajac, Matejko, Pri cintoríne, Handra, Obuvník, Poštár, Šáškove, Martinove, Gura, Bohuš, Skaloš, Belica

KORIM (7) - Pánbochove, Šofran, Amerikán, Grajciar, Slepý, Beľa, Šimko

ČOMAJ (7) - Štehľo, Šulejnove, Pastier, Jačko, Pri studni, Mäsiar, Jakubkove

IMRE (7) - Múčka, Macko, Prajkove, Sekerka, Na konci, Šustrík

GARAJ (5) - Pípáš, Vdova, Kočove, Snehuľa 

URBANČOK (5) - Správca školy, Horár, Pri potoku, Mišove

PALÍK (5) - Vrabec, Murár, Amerikán, Trťove, Cestár 

BARKÁČ (5) - Ďurove, Sýkorove, Dudáš Stolár

MIADOK (3) - Gibza, Maľove, Ľachkove

KIAPEŠ (3) - Obuvník, Turčin, Pri potoku

MARKO (2)

ORAVEC (2)

 

4 generácie predkov Martina Kotmánika:

4 generácie predkov Heleny Sarvašovej:

* * *

​Ipeľské nárečie východného Novohradu zahŕňa oblasť horného toku Ipľa od Kalinovo cez Brezničku, Poltár Mládzovo, Rovňany Turičky Bystričku, Ozdín až po Málinec, od Cinobane cez Lovinobaňu, Uderinu, Točnicu až po Veľkú Ves.

Pre toto nárečie sú charakteristické tieto javy:

1. Za krátke a sa vyskytuje e aj a: meso, keďiťi, zať, desat. Za pôvodné dlhé a je dvojhláska ei: veic, znamenie, ukeziti.

2. Za pôvodný y je e a za ý i: te, kobe, rebe, vole (keby, ryby, voly), mlen, žene hrabale, dobrei, beivati. Po k, g, x, h a po mäkkých spoluhláskach je i, ť: xiba, sztaršix, kívaťi.

3. Po mäkčiacom u, ú (nasleduje po mäkkých spoluhláskach) je i, í: ľiďie, miesit, plíca.

4. Spoluhlásky –ť,-ď na konci slov po sykavke zanikajú kos(ť), pes(ť), hrs(ť). Po samohláske sa mení koncové- ť, -ď na tvrdé –t,-d: spovet,, desat, ďevet.

5. Neurčitok slovies má podobu –ťi: hraťi, kúpiťi, jesťi.

6. Koncové l v minulom čase slovies sa mení na u: bou, zbadau, hrešeu, hrávau.

7. Za spoluhlásku –m na konci slova je –n: popvien, ván, son, tan.

8. čislovka jeden má podobu edon, edná, edno- ednému staremu, ednu príhopdu, ne ednom filme.

 
 

Rody z Novohradu:

Dobrocký, Ferienčík, Huraj (Hurray), Kontriš, Kokavec, Korim, Kotmánik, Kúdelka, Kupec, Marko, Matejoviech, Miadok, Oláh, Palík, Salaj, Sarvaš, Strapko, Strunga, Sýkora, Števove, Šuľan, Vrabec, Žiak.