Pocta predkom


Strunga

Rod Strunga je spojený s Cinobaňou. Priezvisko má pôvod vo valašskom slove strunga, ktoré má viac významov spojených s pastierstvom: salaš s dojnými ovcami, miesto pri košiari, kde sa dojili ovce, alebo všeobecnejšie - ohrada. To naznačuje, že dávny predok mohol byť pastierom ovcí.
 
V súpise poddaných v r. 1715 sú zapísaní Juraj a Michal Strunga.
V súpise poddaných v r. 1720 je zapísaný len Michal.
V urbári v r. 1767 (1770) sú zapísaní Michal a Ján Strunga ako poddaní Imricha Battu:
V 18. st. v cinobanskom kostole boli sobáše len niekoľkokrát do roka. V r. 1774 to bolo len 4 dni v roku: 18.1. 14 sobášov, 1.2. 9 sobášov, 8.2. 12 sobášov a 24.5. 1 sobáš. V máji pán farár sobášil asi len preto, lebo sa ženil urodzený notár Juraj Mattejbus. Pre nás je zaujímavý 8. február 1774, kedy sa sobášili 3 Strungovci:
Katarína Strungová, dcéra Jána a Heleny sa vydala za Jána Mižura.
Ondrej Strunga (okolo 1750), syn Jána (okolo 1720) a Žofie sa oženil s Katarínou Matejovie.
Michal Strunga, syn Juraja a Kataríny sa oženil s Máriou Balášovou.
 
Náš predok je Ondrej (1750). Ondrej a Katarína mali 10 detí: Ondrej (18.10.1775, zom. 22.5.1778), Mária, Dorota (9.11.1779, zom. 29.9.1780), Pavel, Adam (6.10.1782), Dorota (5.11.1784) vyd. SýkorováKatarína, Žofia, Alžbeta a Helena. Opäť tu máme sobáše súrodencov v jednom dni 23.11.1802:
Dorota (1784) sa 23.11.1802 vydala za Pavla Sýkoru a tu vetva našich predkov z rodu Strunga končí.
Adam (1782) sa ženil v rovnaký deň ako sestra Dorota. Jeho manželkou sa stala Mária Salajová a mali 2 synov: Ján (3.5.1807) a Ondrej (9.10.1812).
 
29.1.1867 mali v kostole v Kalinove sobáš 24 r. Andrej Strunga, syn Andreja S. a Márie Dobrockej z Cinobane č.d. 113 a 22 r. Helena Antalíková z Veľkej Vsi.
 
*
 
V súčasnosti žije len okolo 50 ľudí s priezviskom Strunga. Pravdepodobne všetci majú korene v Cinobani.