Pocta predkom


Dobrocký

Naši Dobrockí majú korene v obci Píla (okr. Lučenec). Žili v dome č. 36. Aj v susednom dome č. 35 žili Dobrockí. Taktiež v susednej obci Mýtna žili Dobrockí. Priezvisko by malo vyjadrovať to, že ich dávny predok pochádzal z neďalekej obce Dobroč.
Píla patrí pod faru v Dobroči, preto tam chodili z Píly na bohoslužby. Matriky sa zachovali len od začiatku 19. st., takže vzdialenejšia minulosť sa dá odhaliť len pri väčšom šťastí. Dobrockí boli evanjelici.
V súpise poddaných z r. 1715 sú v Píle uvedení iba 4 poddaní platiaci dane - Andreas Alacs, Joannes Simovjech, Andreas Soltes a Tomas Jacubon. V tomto súpise je v celom Uhorsku len jeden krát zaznamenané priezvisko Dobrocký - v Mýtnej je zaznamenaný Stephanus Dobroczky. Je pravdepodobné, že v Píle vtedy ešte Dobrockí nežili a v polovici 18. st. sa sem prisťahovali potomkovia vyššie uvedeného Štefana Dobrockého z Mýtnej.
V urbári z r. 1767 je v Píle medzi poddanými uvedený Ondrej Dobrocký. Bol poddaným grófa Pavla Balašu z Modrého Kameňa. 
Zaujímavá je odpoveď na otázku č. 4 v urbári: Čo má dobrýho aneb zlýho vaša obec? - odpoveď: Dobrýho nic nemáme, zlýho dost. Zem planou, ...
urbári z r. 1767 sú v Mýtnej uvedení 3 Dobrockí - Štefan Dobrocký, Ján Dobrocký mladší a Ján Dobrocký starší. Boli poddaní Divínskeho panstva.
 
Najstaší známy predok v súvislej rade predkov je Štefan Dobrocký nar. okolo r. 1770. Jeho manželkou bola Mária. V r. 1800 sa im narodil syn Ján.
Ján (1800) žil v Píle a 14.11.1818 sa oženil s Katarínou Kúdelkovou, ktorá bola tiež z Píly. Ján a Katarína žili v dome č. 36 a mali 7 detí: Mária (11.12.1819), Ján, Katarína, Adam, Anna, Ondrej (14.6.1839) a Žofia (14.7.1844). Necelý rok po narodení Žofie zomiera otec Ján vo veku 45 rokov. 
Ondrej (1839) sa 25.2.1862 oženil s Máriou Šuľanovou z Píly č.d. 48. Ondrej a Mária mali deti: Mária (23.9.1862), Dorota (7.1.1864) vyd. Kotmániková, Helena a Michal. 
Dorota (1864) sa 25.11.1884 vydala za Juraja Kotmánika a žili v Cinobani.
 
* * *
 
Starostom v Píle je Ing. Milan Dobrocký. 
 
* * *
 
Dobroczky Johann, roč. 1894, Mýtna (okres Lučenec). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici. Uvedené v Zoznamoch padlých vojakov “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29.
 
 

* * *

 

Dobroczky v Békéšskej Čabe
 
Okolo r. 1800 v Békéšskej Čabe žil Ján Dobroczky. Z jeho závetu cituje Ján Janecskó v príspevku o písomných pamiatkách.
 
* * *
Dobroczky v Békéšskej Čabe
 
Okolo r. 1800 v Békéšskej Čabe žil Ján Dobroczky. Z jeho závetu cituje Ján Janecskó v príspevku o písomných pamiatkach.
 
* * *
 
 
Dobroczky v Pešti
 
Gyula Dobroczky je spomínaný v r. 1842 na str. 280.
 
* * *
 
Novohrad 1686–1689
 
V bode 405 sa spomína Márton Dobrocsky (Dobroczky).
V bode 527 sa spomína Márton Dobrocsky.