Pocta predkom


Dobrocký

Naši Dobrockí majú korene v obci Píla (okr. Lučenec). Žili v dome č. 36. Aj v susednom dome č. 35 žili Dobrockí. Taktiež v susednej obci Mýtna žili Dobrockí. Priezvisko by malo vyjadrovať to, že ich dávny predok pochádzal z neďalekej obce Dobroč.
Píla patrí pod faru v Dobroči, preto tam chodili z Píly na bohoslužby. Matriky sa zachovali len od začiatku 19. st., takže vzdialenejšia minulosť sa dá odhaliť len pri väčšom šťastí. Dobrockí boli evanjelici.
V súpise poddaných z r. 1715 sú v Píle uvedení iba 4 poddaní platiaci dane - Andreas Alacs, Joannes Simovjech, Andreas Soltes a Tomas Jacubon. V tomto súpise je v celom Uhorsku len jeden krát zaznamenané priezvisko Dobrocký - v Mýtnej je zaznamenaný Stephanus Dobroczky. Je pravdepodobné, že v Píle vtedy ešte Dobrockí nežili a v polovici 18. st. sa sem prisťahovali potomkovia vyššie uvedeného Štefana Dobrockého z Mýtnej.
V urbári z r. 1767 je v Píle medzi poddanými uvedený Ondrej Dobrocký. Bol poddaným grófa Pavla Balašu z Modrého Kameňa. 
Zaujímavá je odpoveď na otázku č. 4 v urbári: Čo má dobrýho aneb zlýho vaša obec? - odpoveď: Dobrýho nic nemáme, zlýho dost. Zem planou, ...
urbári z r. 1767 sú v Mýtnej uvedení 3 Dobrockí - Štefan Dobrocký, Ján Dobrocký mladší a Ján Dobrocký starší. Boli poddaní Divínskeho panstva.
 
Najstaší známy predok v súvislej rade predkov je Štefan Dobrocký nar. okolo r. 1770. Jeho manželkou bola Mária. V r. 1800 sa im narodil syn Ján.
Ján (1800) žil v Píle a 14.11.1818 sa oženil s Katarínou Kúdelkovou, ktorá bola tiež z Píly. Ján a Katarína žili v dome č. 36 a mali 7 detí: Mária (11.12.1819), Ján, Katarína, Adam, Anna, Ondrej (14.6.1839) a Žofia (14.7.1844). Necelý rok po narodení Žofie zomiera otec Ján vo veku 45 rokov. 
Ondrej (1839) sa 25.2.1862 oženil s Máriou Šuľanovou z Píly č.d. 48. Ondrej a Mária mali deti: Mária (23.9.1862), Dorota (7.1.1864) vyd. Kotmániková, Helena a Michal. 
Dorota (1864) sa 25.11.1884 vydala za Juraja Kotmánika a žili v Cinobani. Tu priezvisko Dobrocký v línii našich predkov končí.
 
* * *
 
Starostom v Píle je Ing. Milan Dobrocký. 
 
* * *
 
Dobroczky Johann, roč. 1894, Mýtna (okres Lučenec). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici. Uvedené v Zoznamoch padlých vojakov “lučeneckého” Práporu poľných strelcov č. 29.
 
 

* * *

 

Dobroczky v Békéšskej Čabe
 
Okolo r. 1800 v Békéšskej Čabe žil Ján Dobroczky. Z jeho závetu cituje Ján Janecskó v príspevku o písomných pamiatkách.
 
* * *
Dobroczky v Békéšskej Čabe
 
Okolo r. 1800 v Békéšskej Čabe žil Ján Dobroczky. Z jeho závetu cituje Ján Janecskó v príspevku o písomných pamiatkach.
 
* * *
 
 
Dobroczky v Pešti
 
Gyula Dobroczky je spomínaný v r. 1842 na str. 280.
 
* * *
 
Novohrad 1686–1689, prejednávané v Lučenci:
 
V bode 405 sa spomína Márton Dobrocsky (Dobroczky) v súvislosti s vraždou:. 
405. (IV. 389-390.) Dobrocsky (Dobroczky) Väzeň Márton bol obvinený z vraždy niektorých ľudí žijúcich v Debrecíne a bol uväznený na šesť mesiacov. Keďže jeho žalobcovia doteraz nezistili dôkazy trestného činu proti nemu a nedokázali dokázať žiadny iný trestný čin a dlhé uväznenie predstavuje smrť, je to z milosti grófstva a s jeho vlastným sľubom, že je povinný obstáť pred zákonom, inak bude považovaný za nevinného, vrchnosť stolice rozhodne, či má byť prepustený a odovzdaný Ferencovi Bolyovszkymu ako sluha.
 
V bode 527 sa spomína vyššie zmienený Márton Dobrocsky.
527. (IV. 446-447.) Stoličný väzeň obvinený z vraždy, konkrétne z vraždy rezidenta Debrecínu a zbitého v putách, menom Obert, inak Márton Dobrocsky, bol viac ako rok väznený a žalobcovia v Debrecíne opakovane žalovali okres, že sa nesnažia vyšetriť tento prípad. Hoci podľa nariadenia stolice bolo jeho podozrenie na žiadosť okresu preskúmané a obvinenie sa ukázalo ako neodôvodnené, neboli žiadni očití svedkovia, mal byť dokonca mučený z dôvodu presvedčivých dôkazov, ktoré boli predtým predložené. Ak sa priznal k svojej vine, bude odsúdený na stratu hlavy, ak ak sa priznal pod vplyvom mučenia, musí byť prepustený.