Pocta predkom


Vrabec

Predkovia z rodu Vrabec žili v osade Bystrička, dnes súčasť obce Ozdín (okr. Poltár). Toto priezvisko bolo prítomné aj v ďalšej novohradskej obci - v osade Madačka (pri Ábelovej). Pôvod priezviska je zrejmý - na začiatku bola prezývka podľa vtáčika vrabca.
 
V súpise poddaných z r. 1715 nie je v Bystričke uvedený nikto s priezviskom Vrabec. Nemusí to znamenať, že tu nikto taký nežil, ale pýta si to ešte ďalšie pátranie.
 
Štyria Vrabcovci sú v Bystričke zapísaní v urbári v r. 1767 (1770) - Martin (inde uvedený ako Ján), Pavel, Michal a Jakub:
Vrabcovci boli poddaní panstva Divín. Našim predkom je Michal:
Bystrička patrila pod faru v Ozdíne. Matriky sú zatiaľ na internete nedostupné a tak máme menšie možnosti skúmať tento rod. 
Michal (nar. okolo 1730) mal manželku Helenu a vieme o ich 3 deťoch: Ondrej, Tomáš a Katarína (nar. okolo 1760) vyd. Sýkorová.
Všetky 3 deti si našli partnerov v Cinobani a svadbu mali v ten istý deň - 9.2.1779v kostole v Cinobani.
Ondrej sa oženil so Žofiou Markovou a v Bystričke mali 4 deti: Adam (8.11.1792), Ján, Tomáš a Pavel.
Tomáš sa oženil s Máriou Turčanovou a v Bystričke mali syna Tomáša (7.5.1787).
Katarína (1760) sa 9.2.1779 vydala za Pavla Sýkoru do Cinobane a tak v tejto línii predkov rod Vrabec končí.
 
V daňovom súpise z r. 1828 je zapísaný Andrej Vrabec.
 

19.10.1868 sa sobášili 20 ročný Pavel Vrabec, syn Pavla V. a Doroty z Bystričky č.d. 35 a 17 r. Mária Mlináriková. Pavel zomrel a vdova Mária sa 19.11.1872 vydala za Fehéra Balaja.