Pocta predkom


Palík

Rod Palík (z nášho rodokmeňu) má pôvod v obci Cinobaňa. Pôvod priezvisko by mohol vychádzať z krstného mena Pavel. V 18. st. bola Cinobaňa evanjelickou obcou.
V cinobaňskom chotári, v severnej časti nad Banským potokom, je lokalita nazývaná Palíkovo.
 
V súpise poddaných v r. 1715 je zapísaný Štefan (okolo 1680). Štefan je najstaršou známou osobou z rodu Palík v Cinobani. Patril medzi najväčších sedliakov v obci.
 
Matrika začína rokom 1769 a druhý záznam v matrike narodených (resp. krstených) sa viaže s Palíkovcami. Dňa 15.1.1769 sa narodil Ján, jeho rodičia boli Lukáš a Mária. Dňa 20.7.1769 sa narodil ďalší Ján, jeho rodičia boli Ján a Helena. A v rovnakom roku sa 6.12.1769 ešte narodila Helena, ktorej rodičmi boli Juraj a Žofia. Z tohto vidíme, že rod Palík bol v Cinobani rozšírený už v polovici 18. st.
 
Starší pohľad do minulosti nám dáva matrika sobášených. V nej je s Palíkovcami spojený hneď prvý záznam: 22.1.1769 sa ženil Juraj, ktorého rodičmi boli Juraj a Dorota. Jeho manželkou sa stala Žofia, ktorej rodičmi boli Ján Strunga a Žofia. V rovnaký deň sa vydávala Jurajova sestra Helena za Juraja Bienika z Ozdína. V ten rok bolo v Cinobani len 5 sobášov.
 
Z týchto zápisov sa dá vyčítať nasledovné. Ľudia sa vtedy brali vo veku okolo 20 rokov a ak neboli prvými deťmi, tak ich rodičom môžeme priradiť vek o 30 rokov nižší. Na základe takejto približnej metódy Juraj sa narodil okolo r. 1720 a jeho deti Juraj a Helena okolo r. 1750.
 
Najstarší pohľad do minulosti prostredníctvom matrík máme prostredníctvom matriky zomretých. Dňa 6.4.1769 zomrel Juraj Palík vo veku 59 rokov, takže sa narodil v r. 1710.
 
V urbári v r. 1767 (1770) je Jano Pavlík medzi zástupcami obce, ktorí podpísali urbárnu dokumentáciu. Všetci sa podpísali krížikom. Palíkovci boli poddaní Imricha Battu, uvedení sú Juraj, Ján, Ján a Ondrej.
 
V 2. pol. 18. st. je čo skúmať. Zatiať máme našu palíkovskú vetvu preskúmanú po Jána (okolo 1775) s manželkou Helenou. Problémom je, že v Cinobani na konci 18. st. a na začiatku 19. st. boli 2 manželské páry s rovnakými menami a preto sa toto klbko ťažko rozmotáva.
Prvý pár mal sobáš 2.2.1796. Ženich Ján bol synom Michala a Márie a nevesta Helena bola dcéra Ondreja Lojka a Márie z Dobroče.
Druhý pár mal sobáš 4.7.1796. Ženich Ján bol synom Tomáša a Heleny a nevesta Helena bola dcéra Jána Poloniho a Heleny.
Ján (okolo 1775) a Helena mali dcéru Máriu (31.8.1808), krstnými rodičmi boli Adam Barkáč a Dorota Urbančoková. Mária sa 25.1.1825 vydala za Ondreja Miadoka a tu priezvisko Palík v línii našich predkov končí.