Pocta predkom


Gajdošík

Rod Gajdošík z Hrabového je jedinečný v tom, že to boli slobodníci (libertini). V období poddanstva to znamenalo, že mali zaručené slobody. Neboli to šľachtici, nemali erb, ale neboli viazaní poddanskými povinnosťami. Slobodníctvo získal dávny predok za zásluhy alebo služby poskytnuté zemepánovi. Slobodníci neboli rozšírení v okolí Bytče. Nepredpokladám, že Gajdošíkovci sa stali slobodníkmi vykúpením z poddanských povinností. Takéto rozvrstvenie spoločnosti zaniklo v roku 1849.

Najstarším známym Gajdošíkom v Hrabovom je Mikuláš, ktorý sa objavuje v majetkových listinách rodu Hrabovský v r. 1683.
 
Majetkové prevody medzi Jánom Hrabovským alias Teplickým a Mikulášom Gajdošíkom v Hrabovom v r. 1683:

Sub No 54

A Eodem (1.6.1682) Ipso Fesso Decolotionis S. Ioannis Babtista Sigismundus Hrabovszky aliter Tepliczky Sevat a Nicolao Gajdosik Super Terra sua Na Tepliczkich Motuzkoch dieta fluos? 8. Ivam et Uxo 46 altxxtam Terras Uzsim in fluis 23. ? 15 ?elnit Stephanus Hrabovszky, testante idiasu dorsali Signatura ejusdem.

Prameň: SNA, fond rodu Majláth zo Zavaru. Časť Písomnosti rodu Hrabovský, listiny od r. 1633 (krab. č. 6, str. 17/2)

V súpise z r. 1715 nie je Gajdošík uvedený. Pravdepodobne preto, lebo ako slobodník (libertini) mal výhody pri daňových povinnostiach.
Z matrík fary Predmier vieme, že na začiatku 18. st. v Hrabovom žili a mali deti:
- Ján Gajdošík a Judita Nižných
- Mikuláš Gajdošík a Barbora Matúšková
- Ondrej Gajdošík a Katarína Macinová.
 
V zozname konvertovaných na fare Predmier z r. 1721 je uvedené, že u Juraja Gajdošíka boli 5 katolíci a 1 luterán.
 
Mikuláš Gajdošík (1689 - 31.12.1751) by mohol byť synom alebo vnukom vyššie uvedeného Mikuláša (v listine z r. 1683), alebo Juraja zo zoznamu konvertovaných. Mikuláš (1689) sa oženil s Barborou Matúškovou a mali 8 detí: Juraj (1706), Ján (13.10.1709), Ján (26.3.1713), Adam (24.9.1719), Mikuláš (21.6.1722), Žofia (29.6.1724), Zuzana (20.4.1727) a Štefan (1.4.1731).
 
Záznam o úmrtí 62 ročného Mikuláša Gajdošíka 31.12.1751:
Záznam o narodení Jána 13.10.1709:
Mužská línia pokračovala po Jurajovi (1706). Juraj sa 7.2.1734 oženil s Annou Hrabovskou a mali 8 detí: Mikuláš (20.9.1738), Juraj, Juraj, Michal, Mária, Ondrej, Imrich a Adam (19.7.1761). 
Záznam o narodení Mikuláša 20.9.1738:
Mikuláš Gajdošík v urbári z r. 1767:
 
Naša vetva pokračovala po Mikulášovi (1738), ktorý sa 15.2.1767 oženil so Zuzanou Hrabovskou :
Mikuláš a Zuzana mali 4 deti: Štefan 16.10.1771, Anna, Ondrej (2.10.1779) a Mária. 
Záznam o narodení Ondreja 2.10.1779:
 
Ondrej (1779) sa oženil s Máriou Sedlákovou-Belej a mali 6 detí: Mária, Anna, Zuzana, Juraj a Mária (16.9.1833). Meno jedného dieťaťa nepoznáme, lebo okraj matriky je obhorený. Žili v dome č. 12 a uvedené je raz aj číslo 23.
Záznam o narodení Márie 16.9.1833:
V daňovom súpise v r. 1828 sú v Hrabovom zapísaní: Ondrej Gajdošík, Ondrej Gajdošík senior a Katarína Gajdošíková (vdova po Adamovi).
 
Najmladšia dcéra Mária (1833) sa 27.2.1852 vydala Ondreja Matúška Škreču, čím dochádza k opätovnému prepojeniu týchto dvoch rodov po vyše 150 rokoch. Tu v našej línii predkov končí priezvisko Gajdošík.
 
Gajdošíkovci žijú v Hrabovom a okolí aj v súčasnosti.
 
Letecký pohľad na pôvodné Hrabové: