Pocta predkom


Landinus

Predkovia z rodu Landinus žili v Levoči. Tu bolo silné nemecké osídlenie a je pravdepodobné, že boli potomkami stredovekej kolonizácie.
 
Najstaršou známou osobou je Andreas (okolo 1590). Vieme o jeho synovi: Andreas (1625). Andreas (1625) mal deti: Andreas (12.2.1651), Zuzana (30.10.1653), Laurenz (11.8.1655), Dorota (12.12.1657), Michal (21.9.1659, zom. malý) a Michal (9.2.1665).
 
Andreas (1651) bol mestský senátor. Oženil sa s Annou Máriou a mali deti: Andreas (27.11.1668), Mária Zuzana (4.3.1696) vyd. Schwab, Žofia (22.9.1697), Anna Mária (13.10.1700). Andreas v r. 1697 vlastnil 2 zväzky nemeckej Biblie, ktorá mala hodnotu 2 zlaté a 40 denárov. Andreas je v súpise poddaných z r. 1715 zapísaný v 4. mestskom obvode.
Andreas (1668) sa oženil s Katarínou a mali dcéru Annu Máriu (17.4.1712).
Mária Zuzana (1696), uvádzaná ako Anna Zuzana, sa 9.5.1713 vydala za Christiana Joachima Schwaba. Tu priezvisko Landinus v línii našich predkov končí. Anna Zuzana ovdovela a 1.10.1725 sa vydala za levočského ev. farára Samuela Guntera (Diacon. Germ).
 
Aj v Kežmarku žil Andreas Landinus. Bol medikováčsky majster a spolu s Danielom Czernilom okolo r. 1690 vytvorili vnútornú misu na vodu krstiteľnice a darovali ju drevenému evanjelickému kostolu v Kežmarku. Na stene kostola je náhrobná baroková doska Kristiána Landinusa z r. 1732.