Pocta predkom


Oravec

Priezvisko Oravec je rozšírené, čo asi poukazuje na to, že z Oravy ľudia vo veľkom odchádzali za lepším živobytím do rôznych kútov Uhorska. V Levoči je zaznamenaný prvý Oravec na konci 17. storočia: 12.2.1692 sa narodila Zuzana, jej rodičia boli Adam Oravec a Marina.

Evanjelické matriky sa zachovali od r. 1653, takže sa môžeme dostať k dosť starým zápisom. Jedine matrika narodených pre r. 1723 – 1774 chýba. Levoča bola prosperujúcim mestom, v ktorom žilo mnoho remeselníkov. A takí boli aj naši predkovia. V Levoči sa v stredoveku usadilo veľa rodín z nemecky hovoriacich krajín a ich potomkovia sa dostali do príbuzenstva Oravcovcov.

Neprerušenú líniu predkov poznáme od Palka Oravca, ktorý sa narodil okolo r. 1690 (v matrikách Levoče záznam o jeho narodení nie je). Rok narodenia odvodzujeme od toho, že sa 19.11.1714 ženil s Máriou:

Okolo r. 1690 žil v Levoči aj Adam Oravec, ktorý mal s manželkou Marinou dcéru Zuzanu (12.2.1690).

Zaujímavé je to, že v súpise z r. 1715 nie je uvedený Oravec v Levoči. V súpise z r. 1720 je Paulus Oravecz uvedený ako roľník v 11. okrese (Circulus 11, kerület Tizenegyedik, na obr. N79_08_0323.JPG) a v 12. okrese (Tizenkettedik, na obr. N79_08_0325.JPG). Roľník preto, lebo pri mene nemal napísané remeslo a platil daň z pozemku.

Palko bol zpočiatku uvádzaný s priezviskom Oravský. Nemal majetok, pracoval ako čeľadín, bol sluha. Bol evanjelik. Mali dcéru Máriu (30.9.1715). Manželka Mária krátko potom zomrela a Palko sa 10.2.1716 oženil s Dorotou (Dotrinovou):

Palko a Dorota mali len 2 deti: Anna (23.5.1717) a Ondrej (3.10.1720):

Prepis:

3.10.1720, Ondrej,   otec: Pavel Oravec

(vo štvrtok)             matka: Dorota Dotrinin

Ondrej (1720) sa podobne ako jeho otec ženil dvakrát. Prvou manželkou sa 14.10.1749 stala Katarína Schultzová. O deťoch z tohto manželstva nevieme. Katarína zomrela 22.7.1765 a vdovec Ondrej sa 12.2.1766 oženil so Žofiou Muškovou. Vieme len o ich jednom synovi: Samuel (1769).

Aj Samuel (1769) sa ženil dvakrát. S Annou Máriou Seltenderhaim to bolo 9.11.1795:

Prepis:

9.11.1795, Samuel Oravec, zámočnícky majster, rodičia: Ondrej Oravec a Žofia Muskin

                 Anna Mária, rodičia: Ondrej Seltendhaim a Zuzana Spirussin.

Samuel a Anna Mária mali 2 deti: Johan Samuel (11.5.1797) a Ján (12.5.1800). Samuelova manželka Anna Mária zomrela 27.2.1804 a 19.6.1804 sa oženil s Rosinou Gotzin a mali 5 detí: Žofia Rosina (31.3.1805), Samuel, Žofia, Ján Karol a Rosina Šarlota (6.4.1819).

Strana z matriky, na ktorej je záznam o narodení Jána 12.5.1800 (vľavo dolu):

Prepis:

12.5.1800, Ján,  otec: Samuel Oravec, zámočník

                         matka: Anna Mária, dcéra Ondreja Seltenderhaima

Ján (1800) bol lesníkom a dlho bol z neho starý mládenec. Ženil sa až 39 ročný 18.5.1839 s katolíčkou Cecíliou Czieglerovou, rodáčkou zo Záhrebu. Mali len 2 deti: v Levoči Emília Katarína Žofia (14.8.1842) vyd. Kraczevski a v obci Podspády Juraj Ján (1845). Obe deti boli katolícke. Žili na Kláštorskej ulici č. 16.

Juraj (1845) bol čalúnik. Dňa 3.7.1873 sa oženil s Katarínou Ondrušovou z Levoče č. 21. Žili na viacerých adresách (domy č. 343, 234, 397, 360, 266) a mali 9 detí: Helena (4.4.1874) vyd. Hurrayová, Július Karol (12.1.1876), Mária Žofia, Vojtech Štefan, Vojtech Štefan, Mária, Anna Mária (21.8.1885) vyd. Mešová, Vojtech (16.10.1887) a Mária Žofia (29.3.1890).

4 generácie predkov Heleny (1874):

Helena Oravcová vyd. Hurrayová (1874) na fotografii okolo r. 1895:

Helena (1874) je náš predok. Dňa 12.11.1896 sa vydala za Jána Hurraya z Kyjatíc, ktorý bol úradníkom na levočskej radnici, bol pisár. Ján a Helena mali 4 deti: Ján Miroslav, Kálmán Lajos, Július a Juliana vyd. Vilčeková. Priezvisko Oravec v tejto línii končí.

Rod Oravec má pokračovanie v potomstve Júliusa (1876) a Vojtecha (1887).

 

***

 

V Levoči žili evanjelici aj katolíci a medzi katolíkmi žili tiež Oravcovci.

Náš najstarší známy predok z katolíckej vetvy Oravcovcov je Michal Oravec (okolo 1770), ktorý sa 23.9.1792 oženil s Dorotou Petríkovou. V r-k matrike narodených sa ale záznam o jeho narodení v Levoči nenachádza. Michal a Dorota mali 5 detí: Mária (15.1.1795), Michal (28.8.1796), Ján (12.10.1801), Anna (1.7.1806) a Jozef (11.3.1810).

Ján (1801) sa 2.8.1819 oženil s Máriou Marcinkovou a mali 6 detí: Martin (7.11.1819), Mária (17.4.1821) vyd. Ondrušová, Jozef (27.2.1825), Ján, Michal a Jozef (12.9.1833).

Mária (1821) sa 3.10.1842 vydala za Jána Krajňáka z Jamníka a mali syna Michala (26.10.1845). Manžel Ján zomrel a vdova Mária sa 13.5.1851 vydala za Andreja Ondruša z obce Klčov. Usadili sa na predmestí Levoče v dome č. 21. Andrej a Mária mali 8 detí: Katarína (21.10.1850) vyd. Oravcová, Žofia (25.4.1853), Mária, Mária, Štefan, Anna, Jozef František a Zuzana (11.10.1868).

Katarína (1850) sa 3.7.1873 vydala za Juraja Jána Oravca (1845) z evanjelickej vetvy Oravcovcov a o ich potomstve píšeme vyššie.