Pocta predkom


Vejmělek

V súvislosti s rodom Vejmělek najviac indícií o pôvode rodu smeruje na Vysočinu, k obci Nevcehle, nachádzajúcej sa neďaleko pekného mesta Telč. Podobne staré záznamy máme aj z obce Štěměchy, čo je 15 km na východ z Nevcehli. V obci Štěměchy je odlišnosť v tom, že priezvisko odtiaľto sa ustálilo vo forme Vejmelka.

Zaujímavý pôvod názvu Nevcehle uvádza Libuše Lišková: Jméno je zkomolenina z němčiny - ,,neu ziehen " - odkazuje na ty, co se nově přistěhovali. Nevcehli asi založili němečtí horníci z Jihlavy, kteří tu v okolí hledali nová naleziště rud. Zachovala se jména tratí "Zejfy" (seifen = rýžovat) nebo "Čimbordy" (Zinnberge).

Pôvod priezviska Vejmělek vysvetľuje Libuše Lišková na svojich rodopisných stránkach nasledovne: Pochází ze slova obecného významu výmelek = odměna za mletí. Mohl to být tedy mlynář, který mlel za poplatek (výmelku) a nebo člověk, který si naopak stěžoval, že tento poplatek je velký a sousedé ho označili za ,,výmelku".
Priezvisko bolo v 18. storočí písané vo viacerých formách: Wiemgelek, Wiemielek, Wiemyelek. Vyplývalo to z toho, že v tej dobe ešte nebolo písanie priezvísk stabilizované, niektoré písmená sa inak interpretovali a vplyv nemčiny viedol k tomu, že pre písmeno „V“ sa muselo použiť „W“. Jedna vetva sa aj v súčasnosti píše Wejmelka, jej potomkovia sú pri Ústí nad Labem (Chabařovice).

Skúmaniu histórie tohto rodu sa venujú aj Libuše Lišková, Josef Oumara a Petr Valena.

Najstaršia zmienka o priezvisku Vejmělek je z r. 1580, kedy je v obci Mysliboř uvádzaný Vejmělka ako jeden z 28 osedlých. Tento záznam poukazuje na vyše 400 ročnú prítomnosť Vejmělkovcov v tejto oblasti. Ďalšiu zmienku o Vejmělkovi máme z r. 1660 v susednej obci Nevcehli. V gruntovej knihe je zapísaný Havel Vejmělek ako pololánik. Pravdepodobne sa teda Vejmělkovci presťahovali z obce Mysliboř do obce Nevcehle. Opačný pohyb nastal v r. 1770, keď sa Bartolomej Vejmělek priženil do obce Mysliboř k Johanne Nováčkovej. 

Pololánik Havel Vejmělek v gruntovej knihe v r. 1660:

K polovici 17. storočia sa viaže zmienka o Jiřím Vejmelkovi v obci Štěměchy. Zomrel 30.4.1729 ako 81 ročný – podľa tohto záznamu teda vieme, že sa narodil v r. 1648. Jiří bol rolník. Zosnulých pochovávali v obci Předín. Štěměchy patrily pod faru v Opatove.

Súbežne sa odvíjajú dva príbehy v obci Nevcehle. Jeden príbeh je o pôvodných Vejmělkovcoch v Nevcehle a druhý príbeh je o rodine Šafránek, keď sa Tomáš Šafránek, rodák z Urbanova, po usadení sa v Nevcehle začal prezývať Vejmělek a jeho potomkovia sa už stali nositeľmi priezviska Vejmělek.

Pôvodný rod Vejmělek v obci Nevcehli

V matrikách fary Urbanov sa v prvej polovici 18. stor. stretávame s 3 osobami z pôvodného rodu Vejmělek - Ondřej, Mariana a Salome.

Ondřej  Vejmělek  je v matrikách fary Urbanova mnohokrát uvádzaný ako krstný otec pri krstoch detí narodených v Nevcehle. Máme záznam o jeho dcére Mariane, ktorá sa 13.11.1725 vydala za Matěja Schönekla. Zaujímavosťou môže byť skutočnosť, že priezvisko jej manžela je v matrikách fary Opatov a neďaleko tam žil Vejmelka v obci Štěměchy. Rod Vejmělek teda vymrel po meči.

Salome Vejmělková (zapisovaná ako Wiemgelkowa) je podobne ako Ondřej uvádzaná ako krstná mama pri krstoch detí narodených v Nevcehle.

Ďalšie záznamy v matrikách, spojené s Vejmělkovcami, sa viažu už k rodu Šafránek.

 

Šafránek zvaný Vejmělek

V Urbanove žil rod Šafránek. Najstaršou známou osobou je Štěpán nar. okolo r. 1600. Vieme o ňom z lánových rejstříkov. Štěpán mal syna, ktorý je v matrikách zapisovaný s menom Egidius (1644), čo je latinská podoba českého mena Jílek. Náboženský život súvisel s kostolom sv. Jana Křtitele v Urbanove.

V MZA Brno vo fonde Panstvo Telč je v lánových rejstříkoch v Urbanove zapísaný celolánik Štěpán Šafránek a jeho syn Jílek:

Egidius mal okolo r. 1700 syna Tomáša. Egidius zomrel šesťdesiatročný 2.12.1714 v Urbanove.

Tomáš (1700) vyrastal v Urbanove. V apríli 1731 je v sobášnej matrike uvedený ako svedok pochádzajúci z Nevcehle. Možno už vtedy býval na grunte Vejmělkovcov. Dňa 6.11.1731 sa Tomáš oženil s Dorotou Klatovou zo Sedlejova:

Tomáš a Dorota mali v Nevcehli v dome č. 44 11 detí - Josef (27.2.1732), Anna Maria, Antonín (6.1.1735), Vavřinec (26.7.1736), Vít, Matěj, Bartoloměj (19.8.1742), Jiří, Jiří (4.3.1746), Marianna a Margareta. V zápise pri krste Antonína 6.1.1735 je Tomáš prvý krát zapísaný ako Šafránek zvaný Vejmělek:

Potomkovia postupne vytvárali ďalšie vetvy rodu, keď sa usádzali v ďalších domoch a v bližších a vzdialenejších obciach. Väčšinou sa živili roľníckou prácou. Ako sedliaci mali v dobách poddanstva povinnosti a vďaka ich spisovaniu sa dozvedáme, aké polia a pasienky mali.

Josef (1732) zostal na rodičovskom grunte v Nevcehli v dome č. 12. S Mariannou Zažímalovou mali len 4 deti (lebo Josef zomrel prečasne 31.12.1766): Petr (26.10.1761), Maria Anna, Kateřina a Josef (3.3.1767).

Josef (1767) sa oženil Rosaliou Nechvátalovou a mali 6 detí: Marianna (1.1.1801), Jakub (14.7.1803), Kateřina (3.11.1805) vyd. Marková, Anežka, Rosalie a Anna (23.4.1813) vyd. Nechvátalová. Jakub (1803) sa 4.11.1827 oženil s Marianou Pospíchalovou a v dome č. 12 mali 9 detí, po ktorých sa potomstvo značne rozširovalo: Maria Anna (13.2.1830), Jan (20.5.1832), Anna (17.6.1834) vyd. Brichtová, Kateřina (13.12.1836) vyd. Pellejová, František, Terezie, František (14.121844), Václav (24.9.1849) a Tomáš (15.12.1853). Fotografiu Vejmělkovcov z r. 1929 je možné vidieť na https://muj-rodokmen-cz6.webnode.cz/

Vavřinec (1736) žil v Nevcehle v dome č. 27.

Jiří (1746) žil v Nevcehle v dome č. 44.

 

Bartoloměj (1742) je náš predok. On sa 29.10.1770 oženil s Johannou Nováčkovou z obce Mysliboř a sem sa aj presťahoval do domu č. 26Bartoloměj a Johanna mali 9 detí: Sebastian, Tomáš, Bartoloměj, Josef (11.3.1778), Jakub, Jakub, Maria Anna, Jan a Anežka.

Sobáš v Telči 29.10.1770:

Farní kostel sv. Jakuba Většího v Telči:

Josef (1778) sa usadil v obci Brtnička. V r. 1798 je v Brtničke uvedený ako nádeník, v r. 1801 ako 1/4láník. Dňa 24.11.1795 sa oženil s Petronilou Benálovou z Brtničky. Tu v dome č. 20 mali 5 detí - Pavel (30.6.1798), Jakub, Marie vyd. Dohnalová, Josef (17.3.1805), Kateřina (13.11.1807) vyd. Pařilová. Niekedy okolo r. 1808 sa presťahovali do obce Hrutov, ktorý patril do panstva Brtnice. O Hrutove sa môžeme dočítať v knihe Jana Večeřu Domovopis Kněžic u Jihlavy, farní a školní obce.

Josefovi a Petronile sa v Hrutove v dome č. 14 narodili ešte 2 deti: Františka (18.3.1817) a Anna (6.7.1820) vyd. Drštičková.

Záznam o sobáši Josefa Vejmělku a Petronili Benálovej v Opatove 24.11.1795:

Záznam o narodení a krste Kateřiny 13.11.1807 v Brtničke:

v r.1801 1/4láník

Kateřina (1807) sa 24.11.1829 vydala za sedliaka Františka Pařila do domu č. 1 v obci Brodce. František a Kateřina mali 6 detí. Tu končí naša vetva rodu Vejmělek.

V Hrutove v dome č. 14 zostal hospodáriť Josef (1805). Bol celolánik. Ženil sa 3x. S treťou manželkou Josefou Bulantovou mali 10 detí: Anežka (17.4.1835), František (29.11.1836, zom. 8.1.1837), František (27.3.1838), Martin (9.11.1840), Marie vyd. Jabůrková, Františka vyd. Brabencová, Antonie, Jakub (22.7.1851), Antonie vyd. Svaříčková a Josefa (6.2.1858, zom. 26.4.1859). 

Na rodnom grunte zostal František (1838) a s Annou Salátovou mali 9 detí a po nich je rozsiahle potomstvo. 

Jakub (1851) bol tesár, priženil sa k Jabůrkovcom do domu č. 20 v Hrutove, manželkou mu bola Josefa Jabůrková, s ktorou mal 10 detí. Priezvisko Vejmělek pokračovalo po synovi Aloisovi (20.6.1882) a jeho synovi Stanislavovi (12.11.1912).

Hrutov, dom Vejmělkovcov č. 14, pri bráne do dvora je veľká lipa:

Nevcehle nemajú kostol, patria pod faru v Urbanove a tam chodili predkovia na bohoslužby do starobylého kostola sv. Jana Křtitele:

Cintorín v Urbanove, miesto odpočinku mnohých Vejmělkovcov:

* * *

V Nevcehli:

Jan Vejmělek (1863) bol synom Jana Vejmělka (1832) a Kateřiny Novotnej. Jan (1863) sa 10.5.1887 oženil s Kateřinou Šafránkovou zo Sedlejova a mali 7 detí. Osudy ich 3 synov ovplyvnené 1. svetovou vojnou spísala Libuše Lišková na svojich rodopisných stránkach Bratia Jan (1888), František (1892) a Josef (1897) bojovali na frontoch 1. sv. vojny. František sa z vojny nevrátil, ranený zomrel v pevnostnej nemocnici č. 3 v Krakove. Cenné sú Zápisky prastrýce Josefa Vejmělka.

 

* * *

V súčasnosti žije v ČR 160 mužských nositeľov priezviska Vejmělek. Podobné priezviská majú tieto početnosti: Vejmelka 234, Vejmělka 37 a Wejmelka 15.

Rozmiestnenie mužských nositeľov priezviska Vejmělek v ČR https://www.kdejsme.cz/prijmeni/Vejm%C4%9Blek/hustota/

Rozmiestnenie priezviska Vejmělek vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Vejmelek
 
*

Vejmelka v obci Štěměchy

 

Otázkou je spojitosť priezvísk Vejmělek a Vejmelka. Skutočnosťou je to, že v matrikách sa niekedy tieto priezviská zamieňali. Geografická blízkosť obcí Nevcehle a Štěměchy je ďalšou podpornou indíciou, že by potomkovia týchto vetiev mohli mať v minulosti spoločný koreň. 

Prvou osobou, o ktorej vieme v obci Štěměchy je Jiří Vejmelek. Poznáme dátum jeho úmrtia - 30.4.1729. Zomrel 81 ročný, takže  sa narodil v r. 1648. Jiří bol rolník, mal troch synov – Hřehoř, Jiří a Matouš. Ich potomstvo sa pričinilo o rozšírenie rodu do súčasnosti.