Pocta predkom


Vlastník

Rod Vlastník má korene v obci Jestřabí Lhota (okr. Kolín). V 13. st. obec patrila strahovskému kláštoru premonštrátov a volala sa Heinrichow. Kláštorný urbár z roku 1410 uvádza, že tu bolo 25 usadlostí. Počas husitských vojen sa stala korisťou husitov. Po ich prehre u Lipan sa obec dostala pod správu královské komory. Počas 30-ročnej vojny ju v r. 1634 vyplienili Sasi, od leta 1639 do leta 1640 Švédi. Do toho prišli morové epidémie v r. 1625, 1633, 1639 a 1640, ktoré zdecimovali zúboženú obec. Podľa bernej ruly z roku 1653 sa po vojne obhospodarovalo len 35 % pozemkov, žilo tu 125 sedliakov povinných robiť potažní robotu, a 47 chalupníkov a 22 zahradníkov. V r. 1779 až 1780 sa Jestřabí Lhota promenila pod vplyvom raabizace, pri ktorej boli vrchnostenské dvory rozdelené medzi sedliakov, ktorí tieto pozemky získali dedične. Podľa tohto systému sa rozdelilo 18 starších dvorov a 5 nových vzniklo, medzi nimi i Volárna, ktorá do roku 1919 pod správu Jestřabej Lhoty. V r. 1777 tu bolo 29 domov a 272 obyvateľov, v r. 1843 už 54 domov a 415 obyvateľov. V r. 1850 tu bola epidémia cholery, na ktorú zomrelo 12 obyvateľov - 9 mužov a 3 ženy.

František Vácha napísal knihu: Jestřabí Lhota v minulosti a současnosti. Kolín: Obchodní tiskárny, 1977. Nachádzame v nej veľa podnetov pre rodopisné bádanie.


Priezvisko Vlastník vzniklo z príbuzenského označenia bratranca. Kedysi sa bratrancovi povedalo - vlastník alebo vlasnik.
Rodopisnému výskumu rodu Vlastník sa venovali Josef Vlastník z Lžovic a Josef Ladra z Prahy.

 
Kroniku hospodářů rodu Vlastníků napísal pán Josef Vlastník, ktorý žil v Lžoviciach (Týnec nad Labem).

 

Toto sa udialo v Jestřabí Lhotě neďaleko od Kolína.

Gruntovní kniha purkrechní rychty starokolínské

Najstarší z rodu Vlastníkovcov je zaznamenaný v gruntovnej knihe. Bol to Václav narodený okolo r. 1580.

Lettha 1614 W Sobotu Po Sm Sstiastny Przi Saudu tehož Dne wyhledalo se že gt [jest] waszlaw wlastnik kaupil chalupu na Wobcy wystawenau od lydy Wanaurkowy za Summu 6 ß miss Prždlety dwadcyti a trzný kterauž zauplna zaplatil.

Václav Vlastník zomrel približne 40 ročný. Vdova Kateřina zostala s 2 deťmi – Kateřinou a Václavom. Znovu sa vydala v r. 1622. Druhým manželom sa stal Jakub Kabele.

Lettha Panie 1622 w Aútery k Wygily Se Margkety Jakub Kabele, Kaúpil sobie Manželcze siediczum abúdauczym swym Grúnth Chalúpú we Wsy Lhotie, od Kateřiny někdy manželky neb:[o6t9ka] Waczlawa Wlastnika, a giž swe: I namistie Syr:[otků] po tomžWlastnokowi pozustalych, Za Summu 60 ß miss.

Václav Vlastník (nar. 1622) sa oženil s Dorotou. V súpise obyvateľov v Jestřabí Lhotě z 12.6.1651 je on uvedený ako 28 ročný a ona 20 ročná. Neboli katolíci, ale prisľúbili túto vieru prijať.

Lettha Panie 1658 12. Septembris S Powolenim Urozeneho a Stateczneho Rytirze Pana Waczlava Albrechta Wltavskyho z Manshwer a Helfenurgu, na Wiklekach a Sskrzbowiczech J. M. Cze. Panswi Podiebradskyho a Kolynskyho Hejtmana Wedle prossaczowaný skrze Pana Jana Prokúpka Purgkrabího tež Rychtarže a Sausedúw Wsy Lhoty Jestřaby Ugal Grúnt Pusty a Spaleny. Waczlaw Wlasnik sobie Manzielcze diediczúm, abudauczym swym, Sewssim kniemu Naležiegiczym Pršislussenswim, Zústaly po niekdy Matiegoui Lysskoui za Summu trhawaú gennolat (?) .... 240 ß miss [enských]. …

A o pár rokov:

Waczlaw Stary Wlastnik

Lettha Panie 1675 dne 12. Júly – ugal a kaupil grúnt Po Zbehlym Matiegowi Prochazkowi gsaucze na Stavený Skrze geho nedbalost namalo Spússtěny Krucze Synu Swymu Jakubowi Sewsim k němú Przyslussenstwm Za Summu trhowaô ….. 200 ß.

Václav Vlastník bol richtárom, držal v Jastřabí Lhote postupne 3 grunty - 1651-58 držal č.p. 11, 1658-71 držal č.p. 17 a 1675-85 držal č.p. 9. V r. 1680 bol účastníkom súdneho sporu https://korene.webnode.sk/osobnosti-v-pribuzenstve/vaclav-vlastnik/  . Zomrel u syna Pavla v Starom Kolíne ako 80 ročný.

S manželkou Dorotou mali 8 detí:

Václav (1651), usadený v Hradištku, potom v Jastřabí Lhote,

Jakub (21.7.1652), v Jastřabí Lhote, Velkém Oseku, St. Kolíne a v Jastřabí Lhote,

Pavel (2.7.1654), v Jastřabí Lhote a potom v St. Kolíne,

Jan, v Jastřabí Lhote,

Dorota, vydaná za Kohouta.

Jiří,

Anna, vydala sa za Pavla Brodského,

Tomáš (26.12.1664), v Jastřabí Lhote,

Prvé 3 generácie bez manželiek resp. manželov:

Tu vzniká niekoľko vetiev Vlastníkovcov. Napríklad Pavel mal 10 detí: Kateřina vydatá za Drahovzala do JL, Anna vydatá za Marka, Václav v Starom Kolíne č. 48 (+ 1738), Dorota vydatá za Burdáčka, Bartoloměj v Starom Kolíne č. 59, Jan bol mrzákom, Jitka vydatá za Fialu, Alžběta, Karel v Starom Kolíne č. 21 (+ 1735) a Jakub.

Moji predkovia sú vo vetve Tomáša (1664), ktorý žil v Jestřabí Lhote v dome č. 27. Tomáš sa oženil s Kateřinou Březinovou z Ohař. Nevieme koľko mali detí, ale podľa gruntovných kníh sa dajú vystopovať 3 synovia - Martin, Václav a Pavel (okolo 1720)

Pavel (1720) sa priženil do Sán, do domu č. 2. Manželkou sa mu stala Kateřina, vdova po Jiřím Pilařovi. Mali 6 detí: Alžběta (1746), Václav (1756), Anna (1760), Pavel (17.11.1761), Dorota (28.9.1762) a Pavel (6.3.1764). Dcéra Alžběta (1746) sa 2.3.1772 vydala za Václava Vokouna do Sán č. domu 38. A tu končí moja vetva predkov z rodu Vlastník.  


*

Rozmiestnenie priezviska Vlastník vo svete: https://www.locatemyname.com/cz/Vlastnik