Pocta predkom


Bajza

Najstaršie matriky pre toto územie ukazujú Bajzovcov v Beluši a v Predmieri. Naši predkovia žili v Predmieri. 
V súpise v r. 1715 je v Predmieri uvedený len Ondrej Bajza. Okolo r. 1710 tu mali deti títo Bajzovci: Matin a Anna Hajkyčová, Ondrej a Zuzana Husáriková, Mikuláš a Katarína Ďurková.
Na konci 18. storočia tu žili rodiny Martina, Ondreja a Mikuláša. Priezvisko sa do súčasnosti uchovalo vo vetvách potomkov Ondreja. Prezývku majú 2 vetvy - Ištvanec a Laskavý. 
Najznámejším nositeľom priezviska bol farár a spisovateľ Jozef Ignác Bajza nar. 5.3.1755. Ku koncu života bol kanonikom bratislavskej kapituly. Pochovaný je v kryptevDómu sv. Martina v Bratislave. V testamente v r. 1836 odkázal časť majetku príbuzným. Uvádza 2 bratov - Andreja a Jána, ktorí už nežili a 2 sestry - Zuzanu a Annu.

Bod testamentu, kde zanecháva časť dedičstva príbuzným:

VIII.    Cognationi. Ex fratro Andrea pronepoti domum aviticam incolenti Josepho fl. qvadringentos lego, sororibus hujus insimul sexaginta; qvatuor dicti Andreae fratris singulatim fl. centum. Fratris Joannis (qvi, sicut et Andreas mortuus est) filio Joanni fl. centum decem, duabus huius sororibus per centum. Fratris huius Joannis nomine Stephani filio qvadraginta. Sororis meae Annae Filio Georgio Hájek fl. centum qvadraginta, filiae eius viginti. Filiae sororis meae senioris Susannae fl. centum. Patrui Nicolai nepoti Joanne fl. triginta. (Si qvis horum absqve haerede decederet, ratam illius vivi ex aeqvo dividant). Tota fere haec agnatio in oppido Predmér habitat.

preklad (za preklad ďakujem Mgr. Michaele Kerešovej):

VIII. Pokrvní príbuzní. Z brata Ondreja pravnukovi Jozefovi obývajúcom rodičovský dom dávam 400 florénov, jeho sestrám dávam spolu 60, 4 [64?] spomenutého brata Ondreja jednotlivo 100 florénov (toto je trochu nejasné, ako by tam chýbalo nejaké meno). Synovi brata Jána (ktorý je tak ako Ondrej mŕtvy) Jánovi 110 florénov, dvom jeho sestrám po 100 florénov. Tohože brata Jána synovi menom Štefan 40 florénov. Synovi mojej sestry Anny Jurajovi Hájek 140 florénov, jej [alebo jeho] dcére 20 florénov. Dcére mojej staršej sestry Zuzany [alebo Zuzane] 100 florénov. Vnukovi strýka Mikuláša Jánovi 30 florénov (ak kto z týchto skoná bez dediča, nech si živí jeho časť podľa slušnosti rozdelia). Takmer celé toto príbuzenstvo býva v mestečku Predmier.

 

v testamente v r. 1836 odkázal časť majetku príbuzným. Uvádza 2 bratov - Andreja a Jána, ktorí už nežili a 2 sestry - Zuzanu a Annu.